ภาษาไทย / English

การรับรองมาตรฐานช่างเชื่อม


การรับรองมาตรฐานช่างเชื่อมการผลิตเรือให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการต่อเรือ โดยเรือที่จะใช้งานในน่านน้ำสากลได้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Society) ก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งมาตรฐานเหล่านั้น จะต้องมีกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาตรฐานของช่างเชื่อมในการประกอบตัวเรือ มาตรฐานของช่างเชื่อมถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวในการปฏิบัติงานเชื่อมโดยมีสถาบันกำหนดมาตรฐานที่สำคัญๆ คือ มาตรฐานสากล (ISO) มาตรฐานสมาคมการเชื่อมอเมริกัน (American Welding Society ; AWS) และมาตรฐานเยอรมัน (Deutch Industrie Norm ; DIN) แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงมาตรฐานสมาคมการเชื่อมอเมริกัน(American Welding Society; AWS) เป็นหลัก มาตรฐานดังกล่าวนั้นจะใช้ตำแหน่งของการเชื่อมหรือท่าเชื่อมเป็นตัวกำหนดระดับของช่างเชื่อม ซึ่งช่างเชื่อมจะได้รับมาตรฐานก็ต่อเมื่อทำการทดสอบการเชื่อมชิ้นงาน โดยระดับของช่างเชื่อมตามมาตรฐานจะแบ่งเป็น 9ระดับ แต่ที่ใช้งานเรือจะมี 8 ระดับดังนี้

 1. ระดับ 1G Plate
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมท่าราบซึ่งเป็นการเชื่อมชิ้นแผ่นเหล็กที่วางอยู่ในระนาบเดียวกันกับพื้นราบซึ่งแรงดึงดูดของโลกไม่ส่งผลกระทบกับการเชื่อมมากนักจึงเป็นท่าเชื่อมที่เชื่อมง่ายที่สุด


  รูปที่ 1 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 1G Plate

 2. ระดับ 2G Plate
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องทำการเชื่อมท่าขนานนอนกล่าวคือเป็นการเชื่อมชิ้นงานที่วางอยู่ในแนวระดับ ซึ่งขนานกับแนวระนาบ ซึ่งในท่าเชื่อมนี้จะพบรอยแหว่งซึ่งเป็นจุดบกพร่องอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากแรงดึงดูดจะมีผลมากขึ้น โดยในกรณีที่ผ่านการทดสอบในระดับนี้จะถือว่าผ่านในระดับ 1G ด้วย


  รูปที่ 2 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 2G Plate

 3. ระดับ 3G Plate
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานในแนวดิ่งซึ่งชิ้นงานจะตั้งฉากกับแนวระดับโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ เชื่อมชิ้นงานโดยเดินรอยเชื่อมจากบนลงล่างและเดินรอยเชื่อมจากด้านล่างสู่ด้านบน ในกรณีที่ช่างเชื่อมผ่านการทดสอบในระดับ 3G จะถือว่าสอบผ่านในระดับ 1G และ 2G ด้วย


  รูปที่ 3 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 3G Plate

 4. ระดับ 4G Plate
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานในแนวระนาบที่อยู่เหนือศรีษะซึ่งเป็นท่าเชื่อมที่มีความยากที่สุดเนื่องจากสามารถเกิดจุดบกพร่องได้ง่ายซึ่งเป็นผลจากแรงดึงดูดของโลก นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากสะเก็ดไฟโลหะที่หลอมละลายและความร้อนจากเปลวไฟที่สะท้อนกลับ ในกรณีที่ช่างเชื่อมผ่านการทดสอบในระดับ 4G จะถือว่าสอบผ่านในระดับ 1G และ 2G แต่ไม่รวมในระดับ 3G


  รูปที่ 4 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 4G Plate

 5. ระดับ 1G Pipe
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานลักษณะท่อในแนวระนาบโดยชิ้นงานจะสามารถกลิ้งไปมาได้ขณะทำการเชื่อมได้ โดยท่าเชื่อมในระดับนี้จัดว่าเป็นท่าเชื่อมพื้นฐานในการชื้นงานลักษณะท่อ


  รูปที่ 5 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 1G Pipe

 6. ระดับ 2G Pipe
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานลักษณะท่อที่ตั้งฉากกับแนวระนาบโดยการเชื่อมจะเดินรอยเชื่อมตามแนวระนาบ โดยชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่ไม่สามารถหมุนได้


  รูปที่ 6 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 2G Pipe

 7. ระดับ 5G Pipe
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานลักษณะท่อที่วางในแนวระนาบที่ยึดติดกับที่โดยจะทำการเดินรอยเชื่อมในแนวดิ่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ เชื่อมชิ้นงานโดยเดินรอยเชื่อมจากบนลงล่างและเดินรอยเชื่อมจากด้านล่างสู่ด้านบน โดยส่วนมากช่างเชื่อมจะใช้เทคนิคเชื่อมชิ้นงานจากบนลงล่าง แต่ในการทดสอบมาตรฐานช่างเชื่อมจะต้องทำการเชื่อมชิ้นงานจากด้านล่างสู่ด้านบน


  รูปที่ 7 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 5G Pipe

 8. ระดับ 6G Pipe
  ในมาตรฐานระดับนี้ช่างเชื่อมจะต้องสามารถทำการเชื่อมชิ้นงานลักษณะท่อที่วางทำมุม 45 องศากับแนวระนาบที่ยึดติดกับที่ โดยจะทำการเดินรอยเชื่อมจะเชื่อมขนานกับปลายท่อ การเชื่อมในระดับนี้จะเป็นระดับที่ยากที่สุด


  รูปที่ 8 แสดงถึงตำแหน่งของการเชื่อมในการทดสอบระดับช่างเชื่อม ระดับ 6G Pipe
แหล่งอ้างอิง
[1] Heats School of Welding Technology Inc., Welding Position for Plate and Pipe (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 6GR) website : http://heatsschoolofweldingtechnology.wordpress.com/2009/11/30/welding-positions-for-plate-and-pipe-1g-2g-3g-4g-5g-6g-6gr/
[2] American Welding Society (AWS), Welder Certification, www.GoWelding.org